Доктор

Хөтөлбөр “Урлаг судлал” /суралцах хэлбэр өдөр, эчнээ/  хэлбэрээр хэрэгжүүлж байна.

 

 

Хөтөлбөрийн нэр

Элсэгчдийн боловсролын түвшин

Суралцах хугацаа

Сургалтын хэлбэр

Сургалтын агуулгын багтаамж /багц цаг/

1

Урлаг судлал

магистр

3-4 жил

Өдөр, эчнээ

60