• МУБИС-ийн багш нарын анхааралд

    • 2/8/2017 4:45:14 PM
    • Admin

    БСШУСЯ-ны захиалгаар “Дээд боловсролын шинэчлэл”-ийн хүрээнд МУБИС-д хэрэгжиж буй “Их, дээд сургуулийн хичээлийг чанаржуулах шаардлага, боломж, арга зам”, “Багш бэлтгэх сургалтад нэгдмэл аргазүй /STEАM/ нэвтрүүлж, хэрэгжүүлэх нь” хоёр төслийн үр дүнг түгээн ...

Хуудас 4 - 8