Оюутны урамшлуулал, тэтгэлэг, хөнгөлөлт.

"Захирлын нэрэмжит батламж"-ийг дараах болзлыг хангасан оюутанд олгоно. Үүнд:

  • сургуулийн дүрэм, дотоод журам болон суралцах гэрээгээ зөрчөөгүй
  • нэг улиралд судалсан кредитийн тоо 15-аас дээш
  • улирлын үнэлгээний голч дүн 3.7 болон түүнээс дээш байна.
  • Батламжийг 3 улирал дараалан авсан оюутны тухайн жилийн сургалтын төлбөрийг 20 хувиар хөнгөлнө.

"Захирлын нэрэмжит тэтгэлэг"-ийг дараах болзлыг хангасан оюутанд олгоно. Үүнд:

  • 4 ба түүнээс дээш улирал дараалан 3.7 болон түүнээс дээш голч дүнтэй суралцсан
  • сургуулийн дүрэм, дотоод журам болон суралцах гэрээгээ зөрчөөгүй
  • их дээд сургуулиудын болон олон улсын оюутны эрдэм шинжилгээний бага хуралд оролцож байр эзэлсэн
  • урлаг, спортын чиглэлээр олон улс, улсын хэмжээнд онцгойлох амжилт гаргасан байх.

Захирлын нэрэмжит тэтгэлэг”-ийг бүрэлдэхүүний сургуулийн захирлын тодорхойлолтыг үндэслэн хичээлийн жилд нэг удаа 5 хүртэлх оюутанд олгоно. Тэтгэлгийн хэмжээ нь тухайн жилийн оюутны сургалтын төлбөрийн 50 хувьтай тэнцэх хэмжээний байх ба түүнийг батламж дагалдана.