БАТЛАВ. МУБИС-ийн захирал                                        доктор Д.Мандах

МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛЫН ИХ СУРГУУЛЬ

ДҮРСЛЭХ УРЛАГ, ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

"БАГШ, УРЛАГИЙН БОЛОВСРОЛ"-ЫН ХӨТӨЛБӨР

СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Хөтөлбөрийн индекс:                                                "0114104"

Олгох боловсролын зэрэг:                                         Бакалавр

Элсэгчдийн боловсролын түвшин:                             Бүрэн дунд

Сургалтын хэлбэр:                                                    Өдөр

Хичээлийн
код
Хичээлийн нэрКредитӨмнөх холбооУлиралХичээлийн хэлбэр 
I. БАГШ БОЛОВСРОЛЫН ЕРӨНХИЙ СУУРЬ60   
А. ЕРӨНХИЙ СУУРЬ ХИЧЭЭЛ 21   
Заавал суралцах хичээл 17   
 S.IT101Мэдээлэл харилцааны технологи2 намар0:0:4:0(3)
 S.EL102Англи хэл II3S.EL101дурын 0:2:0:4(5)
 S.ML101Монгол хэл бичиг, найруулга зүй3 намар2:2:0:0(3)
 S.SS101Сэтгэлгээний түүх, соёл2 хавар1:2:0:0(3)
 S.SS102Бүтээлч сэтгэлгээ1S.SS101намар0:2:0:0(3)
 S.MH101Монголчуудын түүх, соёл3 хавар2:2:0:0(3)
 S.PT101Биеийн тамир I1 намар0:0:0:2(2)
 S.PT102Биеийн тамир II1S.PT101дурын 0:0:0:2(2)
 S.SS103Гамшгийн менежмент1 дурын 0:0:0:2(2)
Сонгон суралцах хичээл 4   
Хүмүүнлэгийн ухаан:    
 S.SS104Эрүүл мэнд, амьдрах ухаан1 дурын 0:2:0:0(2)
 S.ML103Монгол бичиг2 дурын 0:4:0:0(3)
 S.EL101Англи хэл I3 дурын 0:2:0:4(5)
 S.FL101Орос хэл2 дурын 0:0:0:4(3)
 S.FL102Хятад хэл2 дурын 0:0:0:4(3)
 S.FL103Солонгос хэл2 дурын 0:0:0:4(3)
 S.FL104Япон хэл2 дурын 0:0:0:4(3)
 S.FL105Герман хэл2 дурын 0:0:0:4(3)
 S.EL103Англи хэл III2S.EL102дурын 0:0:0:4(3)
Нийгмийн ухаан:    
 S.PL101Эрх зүй2 дурын 1:2:0:0(3)
 S.PL102Улс төр 2 дурын 1:2:0:0(3)
 S.EC101Эдийн засаг2 дурын 1:2:0:0(3)
Байгалийн ухаан:    
 S.SS105Байгалийн ухаан 1 дурын 0:2:0:0(2)
 S.SS106Экологи, байгаль хамгаалал2 дурын 1:2:0:0(3)
 S.SS107Математикийн ухаан2 дурын 1:2:0:0(3)
Б. БАГШ БОЛОВСРОЛЫН СУУРЬ ХИЧЭЭЛ 39   
Заавал суралцах хичээл 21   
 S.TI201Багш мэргэжлийн удиртгал 1 намар0:2:0:0:(2)
 E.EP201Хүний хөгжлийн сэтгэл судлал2 намар1:2:0:0(3)
 E.EP202Боловсролын сэтгэл судлал I2E.EP201хавар1:2:0:0(3)
 E.EP203Боловсролын сэтгэл судлал II2E.EP202намар1:2:0:0(3)
 E.ES201Суралцахуй ба багшлахуйн үндэс3 намар1:4:0:0(5)
 E.ES202Боловсролын үндэс1 намар0:2:0:0(2)
 E.ES203Сургалтын онол, аргазүй 2E.ES201хавар1:2:0:0(3)
 E.ER201Судалгааны арга зүй2 намар0:2:0:2(3)
 A.BD261Дүрслэх урлагийн сургалтын аргазүй-I3E.ES203хавар2:2:0:0(5)
 A.BD262Дизайн технологийн сургалтын аргазүй-I 3E.ES203хавар2:2:0:0(5)
 A.BD263Зураг зүйн сургалтын аргазүй-II3E.ES203намар2:2:0:0(5)
 A.ВD281Дүрслэх урлагийн сургалтын аргазүй-II3M.BD261намар2:2:0:0(5)
 A.ВD282Дизайн технологийн сургалтын аргазүй-II3M.BD262намар2:2:0:0(5)
 A.ВD283Зураг зүйн сургалтын аргазүй-I3M.BD263хавар2:2:0:0(5)
Багш боловсролын дадлага14   
 A.TP230Танилцах дадлага1S.TI201хавар0:0:0:2:(2)
 A.TP240Судлах дадлага I1A.TP230намар0:0:0:2:(2)
 A.TP250Судлах дадлага II2A.TP240хавар0:0:0:4(3)
 A.TP260Дагалдан суралцах дадлага 3A.TP250намар0:0:0:6(5)
 A.TP270Туршин заах дадлага 3A.TP260хавар0:0:0:6(5)
 A.TP280Багшлах дадлага 4A.TP270намар0:0:0:8(7)
Сонгон суралцах хичээл 4   
####E.EL201Цахим сургалтын арга зүй2S.IT101дурын 0:0:4:0(3)
 E.ES202Боловсрол судлалын удиртгал1 дурын 0:2:0:0(2)
 E.ES204Хөтөлбөр хөгжүүлэлт1E.ES203дурын 0:2:0:0(2)
 E.ES205Багшийн хөгжил, ёс зүй1E.ES201дурын 0:2:0:0(2)
 E.ES206Боловсролын социологи2E.ES202дурын 1:2:0:0(3)
 E.ES207Боловсролын менежмент2E.ES202дурын 1:2:0:0(3)
 E.EL202Сургалтын хэрэглэгдэхүүн боловсруулах арга зүй2M.TM261дурын 0:2:0:2(3)
II.  МЭРГЭЖЛИЙН СУУРЬ /БАГЦЫН/15   
Заавал суралцах хичээл 12  
 A.DR301Íàòþðìîðòûí õар зураг I2 íàìàð0:0:0:4(3)
 A.SM302Материал судлал2 õàâàð1:0:2:0(3)
 A.NC303Үндэсний урлал 2 íàìàð1:0:0:2(3)
 A.DW309Дүрслэх геометр I2 õàâàð0:0:0:4(3)
 A.CC305Çîõèîìæ, ºí㺠ñóäëàë2 õàâàð1:0:0:2(3)
 A.CG306Êîìïüþòåð ãðàôèê I2 õàâàð0:0:4:0(3)
Сонгон суралцах хичээл 3   
 A.PA307Галбирын анaтоми1 дурын 0:0:0:2(2)
 A.TT308Уламжлалт технологи2 дурын 0:0:0:4(3)
 A.DW304Зураг зүй 2 дурын 0:0:0:4(3)
 A.BD310Дизайны үндэс1 дурын 1:0:0:0(2)
 A.PT311Íàòþðìîðòûí уран зураг I2 дурын 0:0:0:4(3)
 A.TM312Онолын механик1 дурын 0:2:0:0(2)
III.  МЭРГЭЖЛИЙН     
А. ..................ДИЗАЙН ТЕХНОЛОГИ 46   
Заавал суралцах хичээл 41   
 A.ZZ401Зураг зүй I2 намар0:4:0:0(3)
 A.ZZ402Зураг зүй II2A.DM403хавар0:4:0:0(3)
 A.МT402Механик технологи I3 намар1:0:0:4(5)
 A.MT403Механик технологи II2 хавар0:0:0:4(3)
 A.IT414Үйлдвэрлэлийн технологи I3 намар1:0:0:4(5)
 A.IT418Үйлдвэрлэлийн  технологи II2A.IT414хавар0:0:0:4(3)
 A.TM405Материалын эсэргүүцэл1 хавар0:0:2:0(2)
 A.TM406Машин, механизмын онол2A.TM405намар1:0:2:0(3)
 A.TM401Машины эд анги2A.TM406хавар1:0:2:0(3)
 A.HT408Техник, технологийн түүх2 намар2:0:0:0(3)
 A.BE409Цахилгаан техникийн үндэс2 хавар1:0:2:0(3)
 A.TE415Техникийн электроник2A.BE409намар0:0:0:4(3)
 A.PD411Үйлдвэрлэлийн дизайн3 намар1:0:0:4(5)
 A.DI412Дизайн зохион бүтээлт2 хавар0:0:0:4(3)
 A.IN419Зохион бүтээлт, загварчилгаа2A.DI412намар0:0:0:4(3)
 A.TT413Бага боловсролын технологи заах арга арга зүй3 хавар2:2:0:0(5)
 A.CG404 Компьютер график II2 намар0:0:0:4(3)
 A.TP416Технологийн дадлага1 хавар0:0:0:2(2)
 A.MP417Технологийн үйлдвэрлэлийн  дадлага1 хавар0:0:0:2(2)
 S.BA490Дипломын ажил бичих, төгсөлтийн шалгалт2 намар0:0:0:4(3)
Сонгон суралцах хичээл   5   
 A.KN420Сүлжмэлийн технологи2 Дурын 0:0:0:4(3)
 A.TN421Үндэсний уламжлалт технологи3 Дурын 0:0:0:6(5)
 A.FT422Хоол үйлдвэрлэл2 Дурын 0:0:0:4(3)
 A.PR423Үйлдвэрлэлийн дэвшилтэт технологи3 Дурын 0:0:0:6(5)
 A.RT424Робот техник2 Дурын 0:0:0:4(3)
 A.ST426Европ хувцас3 Дурын 0:0:0:6(5)
 A.DC426Дизайн CAD3 Дурын 0:0:0:6(5)
Дизайн технологи нийт кредит:121   
Б. ДҮРСЛЭХ УРЛАГ46   
Заавал суралцах хичээл 41  
 A.PT401Íàòþðìîðòûí óðàí зураг II2A.PT311íàìàð0:0:0:4(3)
 A.PT402Áàðèìàëûí óðàí çóðàã I2 õàâàð0:0:0:4(3)
 A.PT403Áàðèìàëûí óðàí çóðàã II2A.PT402íàìàð0:0:0:4(3)
 A.PT404Õºðãèéí óðàí çóðàã 2 õàâàð0:0:0:4(3)
 A.DR405Íàòþðìîðòûí õар зураг II2A.DR301íàìàð0:0:0:4(3)
 A.DR406Áàðèìàëûí õàð çóðàã I2 õàâàð0:0:0:4(3)
 A.DR407Áàðèìàëûí õàð çóðàã II2A.DR406íàìàð0:0:0:4(3)
 A.DR408Õºðãèéí õàð çóðàã 2 õàâàð0:0:0:4(3)
 A.SC409Уран баримал2 íàìàð0:0:0:4(3)
 A.MP410Монгол зурàã I2 õàâàð0:0:0:4(3)
 A.MP411Монгол зурàã II2A.MP410íàìàð0:0:0:4(3)
 A.AA412Урлагийн гоо зүй 1 õàâàð0:2:0:0(3)
 A.AP418Урлагийн сэтгэл судлал1 íàìàð0:2:0:0(3)
 A.AM413Монголын ä¿ðñëýõ урлагийн түүõ I2 íàìàð1:2:0:0(3)
 A.AM414Монголын ä¿ðñëýõ урлагийн түүõ II1A.AM413õàâàð0:2:0:0(2)
 A.AW415Дэлхийн ä¿ðñëýõ урлагийн түүх I                     1 õàâàð0:2:0:0(2)
 A.AW416Дэлхийн ä¿ðñëýõ урлагийн түүх II                        2A.AW415íàìàð1:2:0:0(3)
 A.CG417Óðàí áè÷ëýã1 íàìàð0:0:0:2(2)
 A.GD419Ãðàôèê äèçàéí 1 íàìàð0:0:0:2(2)
 A.SP420Áàãà боловсролын ä¿ðñëýõ óðëàã çààõ àðãà ç¿é3 õàâàð2:2:0:0(5)
 A.CA421Орчин үеийн ä¿ðñëýõ урлаг1 íàìàð0:0:0:2(2)
 A.CO422Çохиомж1A.CC305õàâàð0:0:0:2(2)
 A.SP423Õээрийн дадлага I1 õàâàð0:0:0:2(2)
 A.SP424Õээрийн дадлага II1A.SP423õàâàð0:0:0:2(2)
 S.BA490Äèïëîìûí àæèë /Òºãñºëòèéí øàëãàëò2 Äóðûí0:0:0:4(3)
Сонгон суралцах хичээл 5   
 A.PT425Áàéãàëèéí óðàí çóðàã2 Äóðûí0:0:0:4(3)
 A.PT426Àæ áàéäëûí óðàí çóðàã3 Äóðûí0:0:0:6(5)
 A.MP427Ø¿òýýí çóðàã2 Äóðûí0:0:0:4(3)
 A.MP428Àæ áàéäëûí ìîíãîë çóðàã3 Äóðûí0:0:0:6(5)
 A.DR429Áàð çóðàã2 Äóðûí0:0:0:4(3)
 A.DR430Зураасан зурàã 3 Äóðûí0:0:0:6(5)
 A.NC431Àðäûí ãàð урлал 2 Äóðûí0:0:0:4(3)
 A.NC432Óðàí áàðèìàë êåðàìèê3 Äóðûí0:0:0:6(5)
Дүрслэх урлаг нийт кредит121   
В. .................. ЗУРАГЗҮЙ ДИЗАЙН 45   
Заавал суралцах хичээл 41   
 A.DW401Дүрслэх геометр II2A.DW309намар0:4:0:0(3)
 A.GD402График дизайн I1 хавар0:0:0:2(2)
 A.DC401Өнгөт зураг I2 намар0:0:0:4(3)
 A.DC412Хар зураг I /байгуулалтын хар зураг/2 намар0:0:0:4(3)
 A.DW403Техникийн зураг зүй I2 хавар0:4:0:0(3)
 A.DC402Өнгөт зураг II2A.DC401хавар0:0:0:4(3)
 A.GD409График дизайн II2A.GD402хавар0:0:0:4(3)
 A.CG410Компьютер график II2 намар0:0:4:0(3)
 A.DC417Хар зураг II /байгуулалтын хар зураг/2A.DC412хавар0:0:0:4(3)
 A.CA429Үсгийн урлаг I1 намар0:2:0:0(2)
 A.MT402Механик технологи I3 намар1:0:0:4(5)
 A.MP422Судалгааны дадлага /музейн/1 хавар0:0:0:2(2)
 A.DW404Техникийн зураг зүй II2 намар0:4:0:0(3)
 A.GD415График дизайн III2A.GD409намар0:0:0:4(3)
 A.CA471Үсгийн урлаг II1A.CA429хавар0:2:0:0(2)
 A.PL423Хээрийн дадлага1 хавар0:0:0:2(2)
 A.DW405 Зураг төсөл загварчлал (CAD)2A.DW420хавар0:0:4:0(3)
 A.HD414Орчин үеийн  урлагийн түүх2 хавар1:2:0:0(3)
 A.IE461Интерьерийн дизайны үндэс2 хавар0:4:0:0(3)
 A.EK424Сав баглаа боодол1 хавар0:0:0:2(2)
 A.PD411Үйлдвэрлэлийн дизайн3 намар1:0:0:4(5)
 A.DW406Барилгын зураг зүйн үндэс1A.DW460намар0:2:0:0(2)
 S.BA490Дипломын ажил бичих, төгсөлтийн шалгалт2 намар0:0:0:4(3)
Сонгон суралцах хичээл   4   
 A.IT414Үйлдвэрлэлийн технологи2 дурын 0:0:0:4(3)
 A.HW451Компьютерийн техник хангамж1 дурын 0:2:0:0(2)
 A.СG4923 хэмжээст график2 дурын 0:0:4:0(3)
 A.TT308Уламжлалт технологи2 дурын0:0:0:4(3)
 A.AF415Хөдөлгөөнт графикийн үндэс1 дурын 0:0:2:0(2)
 A.AM312Хэрэглээний механик2 дурын 1:2:0:0(3)
Зураг зүй, дизайны нийт кредит:120